"Top EUROPEAN Partner in DIGITAL Manufacturing"

Image
Image

System TEAMCENTER / kontrola danych i obiegu informacji

TEAMCENTER jest światowej klasy liderem wśród rozwiązań do zarządzania danymi w przedsiębiorstwach. Dzięki elastyczności konfiguracji oraz olbrzymich możliwościach kontroli i wspomagania procesów zarządzania, TEAMCENTER zabezpiecza dane firmowe oraz ułatwia wymianę danych pomiędzy różnymi grupami projektowymi. Procesy workflow automatyzują najczęściej wykorzystywane procesy w firmie, a dodatkowe moduły umożliwiają ekspansję tego systemu na wszystkie działy w firmie.
Integracje z zewnętrznymi systemami (np. klasy ERP) rozszerzają kompleksowość całego rozwiązania.

Slide 1
 

icon offcanvas

SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE TEAMCENTER SIEMENS

TEAMCENTER / Efektywne zarządzanie danymi

System Teamcenter tworzy kompleksowe środowisko pracy dla wszystkich działów przedsiębiorstwa. Pełna integracja pracowników oraz danych, na których muszą oni pracować zapewnia spójność oraz jednolitość informacji. Jest to system PLM, czyli zarządza całym cyklem życia produktu, począwszy od koncepcji czy zapytania ofertowego a skończywszy na serwisie i utylizacji produktu.

Spójne źródło danych
Przechowywanie danych na serwerze eliminuje możliwość powstawania błędów z pracą na nieaktualnych lub niekompletnych danych. Zastosowane w systemie Teamcenter mechanizmy powodują iż wszyscy korzystają z tych samych plików, a robione przez użytkowników kopie są jedynie skrótami do poszczególnych plików. Takie podejście eliminuje możliwość tworzenia zdublowanych danych

Podgląd niezależny od systemu CAD
Niezależnie od tego, z jakiej aplikacji CAD pochodzą modele, można je w łatwy sposób podejrzeć, pomierzyć a także dodać komentarze do modelu i rysunku. Nie jest do tego potrzebne posiadanie żadnej aplikacji CAD, gdyż Teamcenter tworzy zawsze dla każdego modelu plik wizualizacji JT. Także rysunki płaskie są dostępne i można je wydrukować.

Łatwość dostępu do danych
Każdy użytkownik Teamcenter może szybko zalogować się do systemu i niezależnie od wykorzystywanego programu, pobrać potrzebne dane. Zawsze możliwe jest sprawdzenie kto i kiedy korzystał z plików oraz jakie zmiany były wprowadzane.

Różnorodność interfejsów dostępowych
Każdy użytkownik Teamcenter może szybko zalogować się do systemu i w zależności od potrzeb można wykorzystać instalowaną aplikację klienta, przeglądarkę www czy aplikację CAD lub MS Office. Każda z tych aplikacji jest bezpośrednio zintegrowana z systemem zarządzania.

Rozbudowane dane opisowe
Budowa modelu danych Teamcenter zapewnia możliwość wykorzystania wielu dodatkowych informacji skojarzonych z polikami, które ułatwiają wyszukiwanie i katalogowanie informacji. Można również w jednym miejscu mieć oprócz plików CAD także inne dane, które są z nimi związane – np. analizy wytrzymałościowe, zdjęcia modeli czy programy NC.

Skalowalność rozwiązania
Teamcenter umożliwia dopasowanie rozwiązania do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa. Zależnie od potrzeb można skupić się tylko np. na zarządzaniu biurem projektowym czy harmonogramowaniem projektu lub zintegrować wszystkie działy firmy w jednym, kompleksowym środowisku pracy.

Specjalizowane moduły
System zapewnia możliwość integracji oprócz standardowych funkcjonalności, także zaawansowane narzędzia dedykowane konkretnych zastosowaniom. Przykładem może być zarządzanie procesami technologicznymi, serwisowaniem, zarządzaniem materiałami, symulacjami, wariantowością konstrukcji czy tworzeniem różnego rodzaju dokumentacji technicznych.

Współpraca wielooddziałowa
Oprócz pracy w jednej lokalizacji firmy zdarza się często iż przedsiębiorstwo posiada różne oddziały w innych miastach czy krajach. System Teamcenter posiada dedykowane narzędzia umożliwiające efektywną pracę na takich rozproszonych danych. Wszystkie serwery mogą być synchronizowane, a dane dostępne dla poszczególnych oddziałów.

Integracja z innymi systemami
Teamcenter jest systemem umożliwiającym integrację z różnymi systemami, które powinny mieć powiązanie z systemem PLM

Programy ERP
Dostępny jest bezpośrednio moduł integracji z systemem SAP. Umożliwia on utworzenie automatycznej wymiany danych podczas zatwierdzania produktu. Informacje o statusie i listach materiałowych mogą być synchronizowane z systemem ERP. Inne systemy mogą być również powiązane z Teamcenter np. za pomocą wymiany danych przez format XML.

Programy CAD/CAM
Wszystkie liczące się obecnie programy CAD posiadają moduły integracji do programu Teamcenter. Zapewnia to automatyczne tworzenie podglądów modeli i rysunków w systemie dla osób nie posiadających tego programu, w jakim zostały one utworzone. Pliki są bezpośrednio zapisywane na serwerze, przez co są również od razu widoczne dla upoważnionych użytkowników. Niezależnie od tego na której stacji roboczej konstruktor pracuje, zawsze ma dostęp do tych samych danych, w tych samych lokalizacjach. Również można przechowywać dane CAM jak i np. korzystać z integracji z programami E-CAD.

Bezpieczeństwo danych

Kontrola dostępu
Podstawową funkcjonalnością systemu zarządzania jest zabezpieczenie danych przed dostępem osób nie posiadających odpowiednich uprawnień. W systemie Teamcenter dane są przechowywane na serwerze, do którego żaden użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu. Wszystko odbywa się za pomocą dedykowanego interfejsu kontrolującego dostęp do danych.

Zaawansowane uprawnienia
Użytkownicy pracujący w systemie mają określone role oraz przynależą do konkretnych grup. W celu ułatwienia zarządzania uprawnieniami, nie są one definiowane na sztywno do konkretnego użytkownika, lecz są sumą uprawnień jego roli i grupy do której należy. Uprawnienia można definiować bardzo szczegółowo w przejrzystym dla administratora środowisku, uzależniając je dynamicznie od np. zmieniających się statusów dokumentów.

Rewizjonowanie danych
Wszystkie pliki w systemie są rewizjonowane. Oznacza to iż jeśli któryś z plików został zatwierdzony i nie może być już modyfikowany, tworzona jest jego nowa rewizja, która po zatwierdzeniu będzie wersją bieżącą. Na produkcji zawsze powinny być widoczne oczywiście tylko rewizje zatwierdzone, pozostałe są wersjami rozwojowymi lub archiwalnymi, do których mogą mieć dostęp działy konstrukcyjne, technologiczne lub serwisu.

Zarządzanie projektem
Praca grupowa

Wszystkie osoby pracujące wspólnie nad projektem mają dostęp do tych samych danych. Nie ma konieczności kopiowania sobie plików lokalnie, a następnie analizy, które z nich są aktualne. Niezależnie od aplikacji CAD, Teamcenter zarządza dostępem do danych, pilnując aby nie było możliwości nadpisywania plików. Osoba, która pierwsza pobierze plik do edycji, blokuje go innym do modyfikacji, jednocześnie wszyscy mogą z niego cały czas korzystać w trybie do odczytu. Wszystkie zmiany są od razu widoczne dla całej grupy projektowej.

Zarządzanie harmonogramem projektu
Każdy projekt powinien mieć zdefiniowany plan działania, według którego jest realizowany. W systemie Teamcenter można zbudować harmonogram projektu, przypisując poszczególne zadania konkretnym użytkownikom. Podczas jego realizacji i wykonywania poszczególnych zadań widać jak wygląda postęp prac a dla menedżera możliwa jest analiza czy projekt ma szansę zostać wykonany w terminie i zamknąć się w określonym budżecie. Tworząc szablon harmonogramu można już na początku oszacować koszt całego projektu, wraz z uwzględnieniem różnych koszyków kosztowych.

Elektroniczne procesy obiegu informacji
Procesy zadań workflow

Teamcenter posiada wbudowany mechanizm automatyzacji wykonywania procesów zadań. Każdy z szablonów może posiadać zarówno zadania do wykonania jak i bloki służące do kontroli pracy. Jeśli osoba lub dział ma być informowany o stanie prac, można również blok informacyjny ująć w schemacie procesu. Możliwe jest również powiadamianie mailowe o fakcie otrzymania zadania do wykonania w systemie Teamcenter.

Elektroniczny proces karty zmian
Wbudowany w Teamcenter mechanizm karty zmian automatyzuje i upraszcza tworzenie zmian w dokumentacji na każdym etapie życia produktu. Nie ma konieczności tworzenia oddzielnych dokumentów z prośbą o zmianę, zleceniem zmiany i powiadamianiem o zaistnieniu zmiany. Proces ten jest zautomatyzowany i wszystkie te kroki są ujęte w szablonie. Ważną cechą jest fakt iż w każdej chwili można zobaczyć jakie modele/rysunki były przed zmianą, jakie po zmianie a jakie zostały nowo utworzone.

Zarządzanie strukturami produktów
Wariantowość BOM

Budując struktury produktów można wykorzystać wariantowość konstrukcji, czyli zbudować złożenie posiadające wszystkie warianty konstrukcyjne. Takie podejście umożliwia łatwe dodawanie kolejnych podzespołów i uzależnienie ich występowania do konkretnych parametrów produktu.

MultiCAD
W strukturze projektu Teamcenter można wiązać dane CAD pochodzące z różnych aplikacji, zachowując możliwość podglądu całego produktu. Dane mogą być również wykorzystywane przez inne programy bez konieczności konwersji – np. wspólna praca w NX i Solid Edge na tym samym projekcie, gdzie część plików jest zapisana w natywnych formatach Solid Edge a część w NX.

TEAMCENTER Moduły

Start with PLM
Pierwszy moduł posiada kilka podstawowych i najczęściej używanych funkcjonalności w systemach zarządzania. Umożliwia on współpracę w środowisku zarządzania danymi.

Design & Simulation
Zarządzanie danymi CAD, ECAD, narzędzi symulacyjnych Teamcenter. Ułatwia to połączenie różnych narzędzi w spójnym środowisku pracy, redukując sumaryczne koszty oraz zwiększając jakość i efektywność pracy.

Document & Content Management
Powiązanie danych tworzenia i zarządzania dokumentacją z rozwojem produktu. Możliwość umieszczania danych pochodzących z CAD bezpośrednio w dokumentach, wraz z ich automatyczną aktualizacją, także publikacji technicznych w narzędziach do publikacji SGML/XML.

BOM Management
Tworzenie list materiałowych, z możliwością wykorzystania konfiguracji i wariantowości konstrukcji. W strukturze produktu można łączyć nie tylko dane pochodzące z aplikacji CAD, lecz także dane z innych programów np. ECAD.

PLM Process Execution
Uruchamianie procesów obiegów informacji, z przypisywaniem odpowiednich zasobów do zadań. Umożliwia to efektywną kontrolę nad procesami w przedsiębiorstwie, zapewniając przepływ informacji od planowania przez projektowanie aż do wytworzenia produktów.

Extend the Value
Kolejny moduł w którym dane, które już są zarządzane i współdzielone w systemie mogą być rozszerzone o kolejne funkcjonalności.

Requirements Management
Zarządzanie wymaganiami odnośnie produktu. Na podstawie wymagań klienta budowana jest struktura wymagań, które mogą być powiązane z poszczególnymi detalami czy produktami, ułatwiając opracowanie konstrukcji i weryfikacji produktu.

Service Lifecycle Management
Zarządzanie danymi na potrzeby zarówno logistyki, jak i działów serwisu. Przechowywane są tutaj struktury produktu, który fizycznie został wysłany do klienta i dział serwisowania ma zawsze kompletną strukturę produktu o danym numerze seryjnym.

Manufacturing Process Management
Zarządzanie danymi produkcji w powiązaniu z Tecnomatix. W pojedynczym środowisku dostępne są dane o procesie wytwarzania, montażu oraz zasobach potrzebnych do wykonania operacji technologicznych.

Supplier Integration
Powiązanie danych Teamcenter z dostawcami, umożliwiając współpracę na lepszym poziomie, z uwzględnieniem kosztów i zwiększenia elastyczności procesu.

Transform Your Business
W tym module dostępne są narzędzia wspomagające zwiększenie produktywności , jakości produkcji oraz szybkości wejścia z produktem na rynek.

Quality Issue Management with CAPA
Wspomaganie w wyszukiwaniu krytycznych punktów jakości produktu w całym procesie produkcyjnym. Wszystkie grupy użytkowników współpracują nad poprawą jakości, stosując rozwiązanie CAPA.

Product Cost Management
Kosztorysowanie wyrobów, z uwzględnieniem wariantowości produkcji (różne technologie). Częścią składową analizy jest również uwzględnienie kosztów wykonania narzędzi (np. formy, tłoczniki itp.)

Environmental Compliance & Product Sustainability
Zarządzanie zgodności produktów z normami środowiskowymi obowiązującymi na poszczególnych rynkach zbytu. Ułatwia to tworzenie produktów przyjaznych środowisku naturalnemu.

System Engineering
Tworzenie struktur bazujących na funkcjonalnej i logicznej strukturze systemów. Umożliwia to weryfikację systemów przed etapem generowanie fizycznych prototypów.

TEAMCENTER Pakiety Licencji

Licencje dostępowe
Każdy użytkownik Teamcenter musi posiadać licencję dostępową do systemu. Są one przypisywane do konkretnego użytkownika systemu.

Teamcenter Author
Licencja umożliwiająca dostęp do systemu z możliwością dodawania nowych plików, edycji danych, wyszukiwania i podglądu danych.

Teamcenter Consumer
Licencja umożliwiająca dostęp do systemu z możliwością wyszukiwania i podglądu danych, bez możliwości edycji i dodawania nowych plików.

Licencje aplikacji
Licencja aplikacji są przypisywane do konkretnego użytkownika. Przykłady najczęściej wykorzystywanych licencji poniżej:

Schedule Manager User
Licencja ta umożliwia tworzenie harmonogramów projektów, uczestnictwo w wykonywaniu zadań harmonogramów oraz tworzenie widoków raportów z jego przebiegu.

Classification User
Licencja umożliwiająca tworzenie klasyfikacji części, czyli elektronicznej wersji katalogów produktów/części/składników, w dynamicznie modyfikowalnej strukturze danych.

Licencje integracji z systemami CAD/CAM/CAE
Licencja integracji są licencjami pływającymi a ich ilość jest zależna od ilości licencji zintegrowanych aplikacji. Przykłady najczęściej wykorzystywanych licencji poniżej:

Solid Edge Embedded Client
Licencja umożliwiająca bezpośredni dostęp z aplikacji Solid Edge do systemu Teamcenter, wyszukiwanie danych, zapisywanie modeli i rysunków oraz tworzenie plików podglądu JT.

NX Embedded Client
Licencja umożliwiająca bezpośredni dostęp z aplikacji NX do systemu Teamcenter, wyszukiwanie danych, zapisywanie modeli i rysunków oraz tworzenie plików podglądu JT.

SolidWorks Integration
Licencja umożliwiająca bezpośredni dostęp z aplikacji SolidWorks do systemu Teamcenter, wyszukiwanie danych, zapisywanie modeli i rysunków. Wraz z odpowiednim translatorem generuje pliki JT.

CATIA Integration
Licencja umożliwiająca bezpośredni dostęp z aplikacji SolidWorks do systemu Teamcenter, wyszukiwanie danych, zapisywanie modeli i rysunków. Wraz z odpowiednim translatorem generuje pliki JT.

Licencje wizualizacji
Podstawowa licencja wizualizacji (Base) dostępna jest w każdej licencji dostępowej. Umożliwia ona podgląd dokumentacji oraz dokonywanie podstawowych pomiarów i komentowania. Jeśli konieczne są dodatkowe funkcjonalności (translacje, zaawansowane pomiary i komentowanie, edycja struktury, itp.) można zmienić poziom wizualizacji na wyższy. Licencje te są przypisane do użytkownika.

Licencje serwerowe
Część licencji ma funkcjonalność dostępną dla wszystkich użytkowników i umożliwia wykorzystanie narzędzi przez wszystkich użytkowników lub dodaje nowe funkcjonalności do systemu.

Materiały do pobrania

Naszej działalności nie ograniczamy tylko to wdrożeń software. Wydajemy podręczniki w formie drukowanej oraz nowatorskie na polskim rynku bezpłatne eBooki. Dodatkowym źródłem informacji o oferowanym przez nas oprogramowaniu są materiały informacyjne w formie ulotek oraz zapis filmowy organizowanych przez nas webinarów. Znajdą tu Państwo szczegółowe opisy produktów i konfiguracji oraz jak również opisy najnowszych wersji oprogramowania.

eBook

Teamcenter
Pobierz materiał

eBook

Teamcenter PLM
Pobierz materiał

Image

Wypróbuj wersje testowe

NX CAD/CAM wersja testowa to bezpłatne testy oprogramowania NX, które obejmuje wybrane pakiety NX CAD, NX CAM i NX CAE lub specjalizowane aplikacje typu NX Mold/Progressive Design (projektowanie form i tłoczników).

W ramach pakietu NX CAD/CAM wersja testowa zapewniamy Państwu:

  • licencję testową na 7 – 30 dni, 
  • nośniki na DVD (lub do pobrania z ftp), 
  • wypożyczenie książki lub eBook, 
  • wstępne szkolenie np. online, 
  • pomoc i konsultacje w trakcie testów, 
  • postprocesor testowy (NX CAM)

Oferta skierowana jest dla firm.

Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy

Profesjonalne materiały od CAMdivision

Wersje testowe

eBook

Podstawy NX

eBook

eBooki & podręczniki

Materiały

Jesteś zainteresowany? Wypełnij formularz kontaktowy!

Dane personalne

Please enter your name!

Wpisz prawidłową nazwę firmy

Please enter a valid phone number!

Please enter a valid e-mail!

Invalid Input

Please accept!

Please mark!

Witaj w CAMdivisionPL | EN

# Blog NX CAD/CAE/CAM 
Nasze kanały: social facebooksocial facebooksocial facebooksocial facebook